علم و دانش 211

کدامیک از عناصر جزو هالوژن ها می باشد

پاسخ — استاتین

طراح سوال — meysaminan