کدام یک از عناصر زیر جزء گروه هالوژن ها نمی باشد

علم و دانش 245

کدام یک از عناصر زیر جزء گروه هالوژن ها نمی باشد

پاسخ — هلیم                      گزینه های غلط (ید.کلر.فلوئور)

طراح سوال — ¥mohammad.malek