علم و دانش 505

کدام یک از موارد زیر پروتیین نیست

پاسخ — گلیکوژن

طراح سوال — H.B.13