علم و دانش 19

برای غنی سازی اورانیوم کدام یک از ایزوتوپهایش مورد استفاده قرار می گیرد

پاسخ — ایزوتوپ 235

طراح سوال — jinushka