علم و دانش 332

تعداد ضربان طبیعی قلب انسان در حالت عادی در یک دقیقه چندتاست

پاسخ — 75

طراح سوال — parniiiaaan