کدام دو سیاره قمر ندارند

علم و دانش 956

کدام دو سیاره قمر ندارند

پاسخ — تیر.ناهید              گزینه های غلط (عطارد-زحل.مشتری-مریخ.زهره-اورانوس)

طراح سوال — Fawti.psh