علم و دانش 460

کدام هورمون سدیم خون را افزایش می دهد

پاسخ — آلدسترون

طراح سوال — Atiyeh.Sp98