افراد دارای نوموفوبیا از از دست دادن چه چیزی می ترسند