علم و دانش 292

کدام یک از مواد زیر میتواند به عنوان سوخت مورد استفاده واقع شود

پاسخ — خاک پیت

طراح سوال — mohemnist_66