علم و دانش 186

قند به چه صورتی در کبد ذخیره میشود

پاسخ — گلیکوژن

طراح سوال — mic1433