علم و دانش 190

عنصر های واسطه ی جدول تناوبی چند گروهند

پاسخ — 10

طراح سوال — yalda_7aya