علم و دانش 509

یونی که بار منفی دارد چیست

پاسخ — آنیون

طراح سوال — ندارد