علم و دانش 445

کنترل ورود و خروج مواد در سلول کار کدام یک از موارد زیر است

پاسخ — غشا

طراح سوال — sepi_0_O