در کدام ترکیب زیر پیوند هیدروژنی موجب اتصال مولکول ها به یکدیگر می شود