در کدامیک از بیماری های زیر ادرار بیمار سیاه میشود

علم و دانش 585

در کدامیک از بیماری های زیر ادرار بیمار سیاه میشود

پاسخ — آلکوپتونریا

طراح سوال — King Kamran