علم و دانش 401

وظیفه مهم مخچه کدام مورد است

پاسخ — تعادل و هماهنگی

طراح سوال — masoud73f