جای خالی را پر کن به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید … نور می گویند

علم و دانش 971

جای خالی را پر کن
به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید … نور می گویند

پاسخ — طیف

طراح سوال — R.mahmoodifar