علم و دانش 83

چه حیوانی دارای گیرنده فروسرخ است

پاسخ — مار

طراح سوال — Guest_393022