اولین اقدام درمانی در احیای قلبی

علم و دانش 999

اولین اقدام درمانی در احیای قلبی

پاسخ — ماساژ قلبی

طراح سوال — Khashii95