کدام عضو بدن همچون قلب هم خون تیره و هم خون روشن دریافت میکند