علم و دانش 409

ماده ای که تمام ذرات سازنده ی آن یکسان است چه نام دارد

پاسخ — ماده ی خالص

طراح سوال — shoara