علم و دانش 133

عملیات هضم غذا از کجا شروع میشود

پاسخ — دهان

طراح سوال — مهدی محمدی 69