علم و دانش 446

کدام ماده جزو جامدات کوالانسی میباشد

پاسخ — گرافیت

طراح سوال — Mahdi_tajer