کدام عضو اندام هدف غده ی پاراتیروئید نیست

علم و دانش 1182

کدام عضو اندام هدف غده ی پاراتیروئید نیست

پاسخ — قلب                      گزینه های غلط (استخوان.روده.کلیه)

طراح سوال — meti.somi