علم و دانش 33

کدام ماده در گند زدایی آب به کار می رود

پاسخ — کلر

طراح سوال — Golnaz@20017