علم و دانش 500

چند درصد از ذره های حل شده در پلاسمای خون بدن انسان را سدیم کلرید تشکیل میدهد

پاسخ — 6%

طراح سوال — sogoli_ph