علم و دانش 302

در کدامیک اسید فسفریک بکار نمیرود

پاسخ — پلاستیک

طراح سوال — mahshid2626