خون بعد از گرفتن اکسیژن در ریه ها به کدام حفره قلبی وارد می شود