علم و دانش 177

کدام یک از موجودات زیر ساده ترین دستگاه عصبی را دارد

پاسخ — هیدر

طراح سوال — mohamad0901925