علم و دانش 180

کدام بیماری افزایش وزن می دهد

پاسخ — کم کاری تیرویید

طراح سوال — fhdk