علم و دانش 356

محل اصلی جذب غذاها کدام قسمت است

پاسخ — روده باریک

طراح سوال — mj.ssu1371