کدام سیاره منظومه شمسی در جهت عقربه ساعت به دور خورشید می چرخد