علم و دانش 181

توان الکتریکی چگونه محاسبه میشود

پاسخ — ولتاژ*جریان

طراح سوال — tanhasarbazz@