علم و دانش 235

کدام گاز نجیب در تابلوهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد

پاسخ — نئون

طراح سوال — Kiwi_Fruit