کدام نوع از هپاتیت های ویروسی از راه خونی منتقل نمی شود