علم و دانش 101

مدارهای RC متشکل از چه اجزایی است

پاسخ — مقاومت و خازن

طراح سوال — Hooman1114