علم و دانش 205

کدام یک از ابزار زیر مهارت اندازه گیری دقیق تری دارد

پاسخ — میکرومتر

طراح سوال — Mr. Lord