علم و دانش 232

کزاز و اوریون به ترتیب دو بیماری … و … هستند

پاسخ — باکتریایی.ویروسی

طراح سوال — Hopeful.l