علم و دانش 234

کدام شیمی دان به خاصیت پرتوزایی پی برد

پاسخ — هانری بکرل

طراح سوال — Elham_Khanoom