علم و دانش 96

کدام یک جز گازهای گلخانه ای نمیباشد

پاسخ — نیتروژن

طراح سوال — medi_i.b