هنگام عبور نور از منشور به ترتیب بیشتر و کمترین طول موج مربوط به کدام رنگ است

علم و دانش 1041

هنگام عبور نور از منشور به ترتیب بیشتر و کمترین طول موج مربوط به کدام رنگ است

پاسخ — قرمز.بنفش

طراح سوال — uiz(IQ)