در کانال دندان چه چیزی وجود دارد

علم و دانش 1054

در کانال دندان چه چیزی وجود دارد

پاسخ — هر سه مورد (بافت زنده.عصب.رگ خونی)

طراح سوال — solmaz.c