علم و دانش 188

کدامیک جزو هالوژن ها محسوب میشود

پاسخ — کلر

طراح سوال — just_you0093@