علم و دانش 44

شتاب گرانشی زمین با افزایش ارتفاع از سطح زمین چه تغییر میکند

پاسخ — افزایش می یابد و سپس کاهش می یابد

طراح سوال — ندارد