علم و دانش 48

چه کسی برای اولین بار اظهار کرد که مواد از اتم درست شده اند

پاسخ — دموکریت

طراح سوال — mobin.nrs