علم و دانش 45

لانتانیدها و اکتینیدها عضو کدام دسته از عناصر در جدول تناوبی هستند

پاسخ — عناصر واسطه

طراح سوال — niloo.1370