علم و دانش 170

قانون عدم قطعیت را کدام دانشمند مطرح کرده است

پاسخ — هایزنبرگ

طراح سوال — zazaks