علم و دانش 393

دکتر مریم میرزاخانی جزو نفرات برتر کدام رشته زیر است

پاسخ — ریاضیات

طراح سوال — mirm771