علم و دانش 47

کدام عنصر به راحتی با چاقو بریده میشود

پاسخ — سدیم

طراح سوال — mehrnaz591