علم و دانش 76

نقش کلسیم در بدن

پاسخ — همه موارد (عملکرد صحیح اعصاب و ماهیچه.استحکام دندان ها و استخوان ها)

طراح سوال — M_F.S